Warunki korzystania


 

§ 1 Zakres obowiązywania

1. Spółka LKWnow GmbH, HRB 18535 KI, Siebenstücken 18, D-24558 Henstedt-Ulzburg; [email protected], reprezentowana przez prezesa Alexandra Grelcka (dalej zwana „LKWnow”) prowadzi na stronie internetowej lkwnow.eu (dalej zwanej „Platformą”) platformę pośrednictwa dla obszaru logistycznego B2B. Oferuje cyfrową platformę dla załadowców i przewoźników, w ramach której załadowcy i przewoźnicy (dalej zwani, o ile nie stosuje się wyraźnego rozróżnienia, „Użytkownikami”) mogą nawiązywać efektywne, wielostronne i elastyczne kontakty między sobą, a w szczególności ustalać dostępność zasobów transportowych.  LKWnow oferuje szeroki zakres usług, które są stale rozbudowywane.
2. Korzystanie z Platformy jako takie podlega wyłącznie niniejszym Warunkom korzystania. Regulacje odmienne od niniejszych Warunków korzystania mają zastosowanie wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody LKWnow na piśmie.

3. Korzystanie z Platformy jest dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników („zarejestrowani Użytkownicy”), niektóre funkcje wymagają ponadto weryfikacji Użytkownika.

4. Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania poprzez kliknięcie odpowiedniego pola w procesie rejestracji. Warunki są dostępne na Platformie pod adresem https://cms.lkwnow.eu/de/legalmenu/nutzungsbedingungen.html do wglądu, pobrania, a także wydrukowania w dowolnym momencie. 

5. LKWnow zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie, bez obowiązku uzasadnienia podjęcia takiego działania. Zmienione Warunki korzystania zostaną opublikowane na Platformie oraz dodatkowo przesłane drogą mailową do zarejestrowanych Użytkowników w terminie 14 dni przed wejściem w życie. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do odmowy przyjęcia zmienionych Warunków korzystania w terminie 14 dni od otrzymania takiej wiadomości e-mail. W przeciwnym razie zmienione Warunki korzystania zostaną uznane za zaakceptowane. W wiadomości e-mail ze zmienionymi Warunkami korzystania LKWnow poinformuje zarejestrowanego Użytkownika o 14-dniowym terminie z podkreśleniem tej informacji. 

6. Jeżeli zarejestrowany Użytkownik odmówi przyjęcia zmienionych Warunków korzystania, LKWnow ma prawo do usunięcia jego konta oraz usunięcia wszystkich danych Użytkownika z bazy danych; zarejestrowany Użytkownik zostanie o tym również poinformowany w ww. wiadomości e-mail. 

§ 2 Przedmiot i zakres umowy o korzystanie / pakiety / faza beta
1.    Przedmiotem niniejszej umowy jest dostęp do platformy internetowej LKWnow („Platforma”) w celach opisanych w § 2 ust. 2. LKWnow zapewnia utworzenie, serwisowanie i prowadzenie Platformy. Przedmiotem umowy nie są zintegrowane z Platformą usługi/aplikacje osób trzecich (np. operatorów płatności), w przypadku których obowiązuje odrębny stosunek umowny.

2.    LKWnow jest platformą pośrednictwa w zakresie zasobów transportowych w formie samochodów ciężarowych („Samochody ciężarowe”) pomiędzy przewoźnikami a załadowcami. Każda firma jest sprawdzana i weryfikowana po rejestracji w LKWnow. LKWnow sprawdza przy tym dokumenty udostępnione poprzez wysłanie:
-    Aktualny odpis z rejestru handlowego lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 
Do czasu ostatecznej weryfikacji przez LKWnow firma nie jest widoczna dla innych użytkowników. 

Użytkownicy, którzy są również zainteresowani udostępnieniem pojazdów w wyszukiwaniu samochodów ciężarowych, muszą dodatkowo udostępnić następujące dokumenty do dalszego sprawdzenia: 
   
-    Ważne ubezpieczenie OC transportu 
-    Ważna licencja transportowa 
Weryfikacja oraz sprawdzenie następuje po wysłaniu dokumentów, z reguły w ciągu jednego dnia roboczego (dni robocze = od poniedziałku do piątku). LKWnow ma prawo do sprawdzenia tych dokumentów oraz udostępnienia i opublikowania ich na Platformie dla zarejestrowanych Użytkowników Platformy.


LKWnow wyraźnie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację/sprawdzenie tożsamości. Użytkownik samodzielnie odpowiada za sprawdzenie innych Użytkowników i potencjalnych kontrahentów. Z tego względu spółka LKWnow opublikowała w witrynie internetowej również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pod adresem: https://www.lkwnow.eu/de/legalmenu/nutzungsbedingungen.html

LKWnow oferuje Użytkownikom możliwość oferowania, znajdowania i korzystania z wolnych zasobów transportowych po ukończeniu rejestracji i weryfikacji. W tym celu samochody ciężarowe Użytkowników mogą być wyświetlane na Platformie i zgłaszane przez dyspozytora transportu jako „wolne”, tj. dostępne do natychmiastowego transportu. W LKWnow można oferować jedynie natychmiast dostępne zasoby transportowe, a gdy zasoby te przestaną być „wolne”, należy niezwłocznie zaznaczyć to poprzez zmianę statusu. Aktualna lokalizacja samochodu ciężarowego jest przekazywana do Platformy za pośrednictwem danych GPS ze smartfona powiązanego z pojazdem z umową z operatorem komórkowym („telefon komórkowy”), a pojazd jest wyświetlany na liście/mapie dla poszukującego załadowcy w funkcji wyszukiwania na podstawie mapy („Google-Api”). LKWnow nie jest dostawcą tych map, w związku z tym nie gwarantuje prawidłowości map, w szczególności pod względem kodów pocztowych, nazw ulic i miejscowości. Załadowca może następnie wybrać dany samochód ciężarowy i wyświetlić dane kontaktowe właściwego dyspozytora, a następnie przystąpić do negocjowania i zawarcia umowy przewozowej bezpośrednio między Użytkownikami poza Platformą (telefonicznie, faksem lub drogą e-mailową itp.). Po zawarciu umowy przewozowej dyspozytor przewoźnika jest zobowiązany do utworzenia łącza do śledzenia dla zarezerwowanego samochodu ciężarowego w Platformie i wysłania go załadowcy drogą mailową za pośrednictwem Platformy. Załadowca może przekazać łącze do śledzenia do wybranych przez siebie osób trzecich. 
 To łącze do śledzenia umożliwia załadowcy lokalizowanie samochodu ciężarowego w trakcie całego przebiegu transportu (od momentu zawarcia umowy przewozowej aż do rozładowania transportowanych towarów) w czasie rzeczywistym. Dyspozytor przewoźnika zobowiązuje się do zapewnienia w miarę możliwości lokalizacji samochodu ciężarowego aż do rozładunku. Przewoźnik może wysłać łącza do śledzenia również załadowcy i innym osobom trzecim, które nie są użytkownikami Platformy LKWnow. Dla tych osób samochód ciężarowy wyświetlany jest na publicznie dostępnej stronie internetowej pod indywidualnym adresem URL.  Przewoźnik nie może jednak przekazywać osobom trzecim łącz do śledzenia i informacji o rodzaju transportowanych towarów lub lokalizacji docelowej; jedynie załadowca może przekazywać łącza do śledzenia według własnego uznania do osób w obrębie swojego łańcucha dostaw. 

3.    LKWnow oferuje konto Podstawowe i konto Premium. 
Konto Podstawowe otrzymuje bezpłatnie każdy Użytkownik. W tym celu Użytkownik musi się tylko zarejestrować. Użytkownik może zrezygnować z konta Podstawowego w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Na koncie Podstawowym Użytkownik może z reguły korzystać ze wszystkich funkcji, przy czym podlega następującym ograniczeniom/limitom:   
a)    W wyszukiwaniu samochodu ciężarowego wyświetlają się wprawdzie wyniki, ale bez powiązanych danych kontaktowych lub danych firmy.
b)    W parku maszynowym można zarządzać maksymalnie 5 pojazdami.
c)    Na koncie Podstawowym można tworzyć nieograniczoną liczbę kierowców, ale do dyspozycji są maksymalnie 2 role administratora lub dyspozytora.
Dodatkowo do praw Użytkownika w ramach konta Podstawowego, na koncie Premium Użytkownik otrzymuje, w zależności od zarezerwowanego okresu (1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy):
a)    dostęp do danych kontaktowych dla znalezionego samochodu ciężarowego (wyszukiwanie samochodu ciężarowego),
b)    możliwość tworzenia i publikowania nieograniczonej liczby samochodów ciężarowych,
c)    możliwość tworzenia nieograniczonej liczby użytkowników i odpowiednio nieograniczonego korzystania.

W przypadku wszystkich pakietów okresowych Użytkownik może zrezygnować w dowolnym momencie okresu obowiązywania. Jeżeli Użytkownik nie złoży wypowiedzenia, okres obowiązywania przedłuża się automatycznie o analogiczny do wcześniej zarezerwowanego okres pakietu, tj. 1 miesiąc, 6 lub 12 miesięcy. 
4. Platforma znajduje się do odwołania w fazie beta lub w fazie testowej. Jeżeli w tym czasie przydzielony zostanie nieodpłatnie dostęp do „fazy testowej” lub „fazy beta”, Użytkownik ma świadomość, że Platforma nie znajduje się jeszcze w ostatecznym stanie testowym, w związku z czym Użytkownik musi założyć, że nie wszystkie właściwości produktów i funkcjonalności są w pełni sprawne. Korzystanie podczas fazy beta lub fazy testowej odbywa się zatem na wyłączne ryzyko Użytkownika. W związku z tym nie ma możliwości zagwarantowania braku błędów, a Użytkownik jest zobowiązany do pełnego zabezpieczenia swoich danych wysyłanych w Platformie przed rozpoczęciem korzystania w fazie testowej lub fazie beta. 
Z chwilą udostępnienia i opublikowania gotowej wersji głównej („Wersja”) kończy się prawo do korzystania z udzielonego wcześniej dostępu do wersji testowej lub wersji beta. Korzystanie w bezpłatnej fazie beta obejmuje funkcje pakietu Premium. Po zakończeniu fazy beta Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na konto Podstawowe, jeżeli przed upływem fazy beta nie zarezerwował odpłatnego pakietu Premium.  

§ 3 Rejestracja, zawarcie umowy, blokada, usunięcie konta 

1. LKWnow kieruje swoją ofertę wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego i nie zawiera umów z konsumentami.

2. Konto może założyć wyłącznie właściciel firmy lub przedstawiciel prawny firmy transportowej lub firmy działającej w branży logistycznej bądź załadowcy, lub osoba odpowiednio upoważniona przez właściciela firmy lub przedstawiciela prawnego (np. doradca, agent, pracownik). Na żądanie należy przedstawić pisemne potwierdzenie takiego upoważnienia/uprawnienia. 

3. Zarejestrowany Użytkownik może utworzyć lub posiadać maksymalnie jedno konto w Platformie. Podczas nowej rejestracji zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że nie posiada żadnego innego konta w Platformie. 

4. Zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje skonfigurowane w Platformie, w szczególności dane osobowe oraz informacje zawarte w rejestrach handlowych i gospodarczych, są zgodne ze stanem faktycznym (np. nazwisko, imię, adres e-mail, osoby uprawnione do reprezentacji itp.) oraz że zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia zmian tych informacji. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do niezwłocznej zmiany lub usunięcia danych nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym. LKWnow ma ponadto prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości na adres e-mail zapisany na Platformie. 

5. Każde naruszenie niniejszych Warunków korzystania, w szczególności zapisów zawartych w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub § 3 ust. 10 i/lub § 4 ust. 2 oraz ust. 3 i/lub § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 4 i 5, uprawnia LKWnow do zablokowania konta Użytkownika lub, w przypadku poważnych i/lub wielokrotnych naruszeń, do rozwiązania umowy, z uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów zarejestrowanych Użytkowników przez LKWnow. LKWnow ma ponadto prawo do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik mimo upomnienia nie ureguluje należnej wierzytelności na rzecz LKWnow w terminie 14 dni od daty doręczenia upomnienia, w tym przypadku również z uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników przez LKWnow. Postanowienie to nie ma wpływu na prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku LKWnow nie zwraca uiszczonych płatności z tytułu płatnych pakietów. 

6. Umowa pomiędzy LKWnow a zarejestrowanym Użytkownikiem zostaje zawarta poprzez przedstawienie i przyjęcie oferty. Wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny w Platformie, Użytkownik deklaruje swoją ofertę w zakresie zawarcia umowy o korzystanie. LKWnow może przyjąć tę ofertę w ciągu 30 dni roboczych poprzez przesłanie deklaracji przyjęcia drogą mailową, zawierającej dane dostępowe lub dostęp do chronionego obszaru. Roszczenie prawne Użytkownika do przyjęcia oferty lub korzystania z Platformy nie ma jednak zastosowania. Użytkownik otrzymuje dostęp do bezpłatnych usług poprzez rejestrację i wysłanie określonych dokumentów oraz odpowiednią weryfikację przez LKWnow. Usługi odpłatne są oferowane w obszarze rejestracji użytkownika w formie stawek zryczałtowanych i dodatkowych i tylko tam mogą być bezpośrednio zamawiane oraz zarządzane. 

7. Umowa korzystania dla konta Podstawowego (zob. § 2 ust. 3) obowiązuje przez czas nieokreślony. W przypadku dodatkowych funkcji konta Premium okres obowiązywania jest zależny od wybranego przez Użytkownika okresu obowiązywania w wymiarze jednego miesiąca, sześciu lub dwunastu miesięcy. Jeżeli Użytkownik nie złoży wypowiedzenia w zakresie dodatkowych funkcji konta Premium, okres obowiązywania przedłuża się automatycznie o analogiczny do wcześniej zarezerwowanego okresu obowiązywania pakietu, tj. 1 miesiąc, 6 lub 12 miesięcy. 

8. Zarejestrowany Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wypowiedzenia umowy o korzystanie dla konta Podstawowego i usunięcia swojego konta. Z konta Premium można zrezygnować z końcem okresu wybranego przez Użytkownika. Rezygnację z konta można doręczyć drogą pocztową lub mailową do LKWnow. Rezygnacja z pakietu Premium powoduje automatyczne przeniesienie Użytkownika na konto Podstawowe. Deklaracja usunięcia w zakresie umowy korzystania z konta Podstawowego jest uważana za wypowiedzenie zwykłe ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku konta Premium – z końcem okresu obowiązywania wybranego przez Użytkownika. Dostęp do chronionego obszaru Platformy zostaje zablokowany w przypadku rezygnacji z konta Podstawowego z początkiem kolejnego miesiąca. LKWnow ma prawo do usunięcia informacji i dokumentów przekazywanych przez Użytkownika na Platformie bez dalszego powiadomienia w ciągu miesiąca od momentu ustania prawa do korzystania.
9. Korzystanie przez Użytkowników z „robotów” w zakresie treści Platformy LKWnow lub korzystanie z innych zautomatyzowanych procesów (zwłaszcza botów, skryptów, narzędzi typu scraper lub spider) w celu wyświetlania informacji z Platformy, uzyskiwania do nich dostępu lub ich gromadzenia, jest zabronione.

10. Platforma oraz stanowiące jej podstawę oprogramowanie i bazy danych są chronione na mocy praw autorskich. Dotyczy to również publikowanych w Platformie tekstów, obrazów, logo i projektu samej Platformy. Udostępnienie Platformy w zakresie dozwolonym na podstawie Warunków korzystania nie stanowi rezygnacji z praw autorskich lub innych praw ochrony LKWnow. Powielanie, rozpowszechnianie i/lub publikowanie przez Użytkownika treści skonfigurowanych w portalu przez innych użytkowników lub osoby trzecie jest zabronione.


§ 4 Konfigurowanie informacji przez zarejestrowanych Użytkowników / udostępnianie

1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość założenia własnego profilu na Platformie i wysyłania zdjęć, obrazów oraz dokumentów. 
2. Zarejestrowani Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Platformy LKWnow. Skonfigurowane treści nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa lub niniejszych Warunków korzystania. 
3. Informacje, treści, dane i aktywności zarejestrowanych Użytkowników na Platformie nie mogą w szczególności: 
a.    naruszać praw autorskich, patentowych, praw do marki, nazw, praw w zakresie ochrony danych osobowych, praw osobistych lub innych praw osób trzecich bądź innych obowiązujących przepisów, w szczególności regulacji dotyczących ochrony konsumentów; 
b.    być nieprawdziwe, nieaktualne, niedokładne lub mylące; 
c.    mieć charakteru obraźliwego, rasistowskiego, seksistowskiego, groźby, nadużycia lub naruszenia dobrego imienia;  
d.    przedstawiać fikcyjnej tożsamości;
e.    zawierać treści obscenicznych, nieprzyzwoitych lub pornografii dziecięcej; 
f.    stanowić oszustwa lub obejmować obrotu towarami pochodzącymi z kradzieży;
g.    wykorzystywać danych z profilu użytkowników pozyskanych poprzez korzystanie z Platformy, takich jak adresy i dane kontaktowe lub dane monitorowania, w celach innych niż komunikacja w ramach umowy lub przed zawarciem umowy itp.; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie ich w celach reklamowych, zwłaszcza w formie niezamówionych przesyłek masowych lub innych form spamu, bądź ich dystrybuowanie;
h.    bezpośrednio lub pośrednio prowadzić do opisów towarów i usług, które są zabronione na podstawie niniejszych Warunków korzystania, bądź tworzyć i wysyłać zrzutów ekranu z utworów chronionych prawami autorskimi publikowanych w Platformie; 
i.    zawierać wirusów komputerowych, makrowirusów, koni trojańskich, robaków i innego szkodliwego oprogramowania opracowanego w celu zakłócania lub przerywania pracy operacyjnej komputerów lub serwerów LKWnow bądź innych osób trzecich; 
j.    korzystać z mechanizmów, oprogramowania lub innych w związku z użytkowaniem Platformy, które zakłócają funkcjonowanie Platformy, są dla niej szkodliwe i zmniejszają jej efektywność; 
k.    blokować, nadpisywać lub modyfikować treści w Platformie. 
l.    Ponadto zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz zabezpieczenia ich przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Użytkownik może korzystać wyłącznie z własnego konta. W przypadku podejrzenia naruszenia ze strony osoby trzeciej zarejestrowany Użytkownik niezwłocznie poinformuje LKWnow o tym fakcie. Z chwilą uzyskania przez LKWnow wiedzy o nieuprawnionym korzystaniu dostęp nieupoważnionego użytkownika zostanie zablokowany przez LKWnow.
m.    Wykorzystywanie i przetwarzanie danych z telefonu komórkowego powiązanego z pojazdem przez Użytkownika w innym samochodzie ciężarowym niż zarejestrowany lub bez pojazdu nie jest dozwolone. Ponadto niedozwolone jest gromadzenie, zapisywanie lub przetwarzanie danych osobowych w systemach monitorowania samochodów ciężarowych, np. nazwiska kierowcy samochodu ciężarowego.  
4. W razie naruszeń lub problemów Użytkownik może zwrócić się do LKWnow, np. telefonicznie pod numerem 0049-41937508010 lub drogą mailową na adres: [email protected] 
5. LKWnow ma prawo (ale nie obowiązek) sprawdzania wszystkich informacji (również hiperłączy) publikowanych przez zarejestrowanych Użytkowników pod kątem przestrzegania przepisów prawa. W przeciwnym razie LKWnow ma m.in. prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych informacji z Platformy. Zarejestrowany Użytkownik zostanie w takim przypadku poinformowany przez LKWnow o usunięciu drogą mailową. 

6. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek do zabezpieczenia LKWnow przed szkodami wszelkiego rodzaju, które mogłyby powstać wskutek nieprawidłowego korzystania z Platformy. Przede wszystkim zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia LKWnow z odpowiedzialności w zakresie roszczeń z tytułu naruszenia godności osobistej lub znieważenia i innych rodzajów zniesławienia. Spółka LKWnow jest także zwolniona z odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie zarejestrowanego Użytkownika wynikającej z niezrealizowanych usług lub umów przewozowych bądź naruszenia innych praw (przede wszystkim praw autorskich, prawa konkurencji oraz praw do marki). Spółka LKWnow jest również zwolniona z roszczeń w zakresie odpowiedzialności i roszczeń odszkodowawczych przez zarejestrowanego Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy w sposób niezgodny z zasadami ochrony danych określonymi w niniejszych Warunkach korzystania (zob. np. § 4 ust. 3 m. i § 6 ust. 4), skutkiem czego jest dochodzenie roszczeń ze strony osób trzecich lub osób, których dane dotyczą, wobec LKWnow.  W przypadku powstania kosztów reprezentacji prawnej po stronie LKWnow w celu zapewnienia obrony przed ew. roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich wynikającymi z jednego z ww. naruszeń, zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia ich w tym przypadku w stosownej wysokości. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy zarejestrowany Użytkownik udowodni, że naruszenie prawa nie wynika z jego winy.
7. Użytkownik jest zobowiązany do codziennego zabezpieczania w niezbędnym zakresie wszystkich danych (np. danych profilu itp.), które wykorzystuje w związku z korzystaniem z LKWnow.
§ 5 Koszty / rozliczenie / aktualność danych

1. LKWnow nie obciąża Użytkownika ogólnymi kosztami rejestracji. Dla Użytkowników LKWnow oferuje różne pakiety lub modele, bezpłatnie lub odpłatnie, zawierające różny zakres funkcji i praw dostępu (zob. § 2 ust. 3).  Pakiety płatne można zamówić bezpośrednio przy rejestracji lub w zamkniętym obszarze Platformy. Obowiązujące ceny i zakres usług poszczególnych pakietów i usług dodatkowych są wyświetlane w witrynie internetowej na odpowiednim etapie realizacji.  
Jeżeli pakiety LKWnow przewidują stałą cenę za korzystanie w nieograniczonym zakresie, korzystanie podlega zasadzie „fair use”.
2. O ile w indywidualnym przypadku lub w treści niniejszych Warunków korzystania nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 dni od wystawienia faktury i bez odliczeń w EUR lub zostanie pobrane przy udzieleniu upoważnienia do windykacji wierzytelności. LKWnow wysyła Użytkownikowi fakturę na kwotę wynagrodzenia drogą mailową, z odrębnym wyszczególnieniem kwoty VAT na adres e-mail zapisany przez Użytkownika w LKWnow. Alternatywnie w przyszłości LKWnow może zapisać fakturę również do pobrania w profilu Użytkownika. Po upływie ww. terminu płatności Użytkownik zalega z płatnością. W okresie zalegania z płatnością naliczane są odsetki za zwłokę z tytułu roszczenia do wynagrodzenia w ustawowej wysokości. LKWnow zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki. Postanowienie to nie ma wpływu na prawo do odsetek z tytułu wymagalności w odniesieniu do kupców (§ 353 niemieckiego kodeksu handlowego). Płatność realizowana jest wyłącznie w formie polecenia zapłaty SEPA. LKWnow korzysta z usług operatora BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, którego OWH są dostępne pod adresem https://www.payone.com/allgemeine-geschaeftsbedingungen/. 

3. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia aktualności wszystkich danych w swoim profilu użytkownika (np. danych kontaktowych) na Platformie.  W przypadku odejścia pracownika Użytkownika z jego firmy lub jeżeli dany pracownik nie będzie już korzystał z Platformy, dane tego Użytkownika są niezwłocznie usuwane lub zmieniane przez Użytkownika bądź jego administratora. Bezpośrednio po otrzymaniu zlecenia od załadowcy przewoźnik wysyła załadowcy łącze do śledzenia w celu nieprzerwanego monitorowania przebiegu transportu. W przypadku problemów technicznych prowadzących do przerwania połączenia z telefonem komórkowym kierowcy w trakcie transportu, przewoźnik aktywnie informuje załadowcę o tym zdarzeniu i podejmuje starania w celu jak najszybszego usunięcia problemów technicznych.  Jeżeli nastąpi lub uzgodniona zostanie zmiana kierowcy i/lub pojazdu, przewoźnik zapewnia bezpośrednie przekazanie monitorowania transportowanych towarów i utrzymanie jego aktywności. Pojazd/numer wybrany przez kierowcę/dyspozytora i zgłoszony do Platformy musi być zgodny z faktycznie używanym pojazdem/numerem. Korzystanie z nieprawidłowego pojazdu/numeru jest surowo wzbronione i wymaga niezwłocznego skorygowania, jeżeli Użytkownik uzyska wiedzę o takim zdarzeniu.  

4. Obrazy i materiały wideo wysłane przez Użytkownika mogą być przez LKWnow wykorzystywane i publikowane i/lub, o ile nie powoduje to wypaczenia utworu, również opracowywane i/lub publicznie udostępniane.

§ 6 Ochrona danych

1. LKWnow zapewnia ostrożne i odpowiedzialne traktowanie wszystkich danych osobowych podanych przez zarejestrowanego Użytkownika.

2. LKWnow przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy o telemediach dotyczących ochrony danych, a także postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

3. Zasadniczo osoby trzecie nie otrzymują danych osobowych Użytkownika LKWnow, o ile Użytkownik nie udzieli wcześniej wyraźnej zgody lub o ile nie ma zastosowania prawny obowiązek przekazania danych (np. urzędom publicznym) bądź okoliczność zezwalająca. Jeżeli zarejestrowany Użytkownik udzielił zgody na dalsze przekazywanie danych, może ją wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie zwykłej wiadomości drogą mailową lub pocztową. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa, które LKWnow uważa za potwierdzone m.in. w przypadku pisma adwokata i/lub złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, LKWnow kontaktuje się w pierwszej kolejności z Użytkownikiem i wzywa go do zajęcia stanowiska. Następnie LKWnow podejmuje decyzję o zablokowaniu konta oraz o wydaniu danych Użytkownika w oparciu o słuszną ocenę.

4. Użytkownik zobowiązuje się, przed rozpoczęciem korzystania z monitorowania i przekazywania danych poprzez powiązany z pojazdem telefon komórkowy do Platformy, do poinformowania osób, których to dotyczy, oraz do wyjaśnienia kwestii udzielonej LKWnow konkretnej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych. Użytkownik zostaje poinformowany o tym, że w razie potrzeby niezbędne jest uzyskanie zgody osoby, której dotyczy monitorowanie. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania tej zgody na piśmie i przedstawienia lub potwierdzenia jej na żądanie LKWnow.   

5. Ponadto obowiązuje treść aktualnej polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://cms.lkwnow.eu/de/legalmenu/datenschutz.html oraz w stopce na dole platformy. Pod tym adresem można w dowolnym momencie zapoznać się z treścią aktualnej polityki prywatności, pobrać, a także wydrukować ten dokument. 


§ 7 Odpowiedzialność

1. LKWnow zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje odpowiedzialności za informacje skonfigurowane przez zarejestrowanych Użytkowników. LKWnow nie odpowiada także za treść i/lub logistykę umowy przewozowej. Użytkownicy zawierają umowę przewozową na własną odpowiedzialność. Użytkownicy samodzielnie odpowiadają za zgodność swoich działań z obowiązującym prawem, łącznie z regulacjami dotyczącymi transgranicznego importu lub eksportu oraz przepisami celnymi.

2. Spółka LKWnow i zewnętrzni usługodawcy działający na jej zlecenie (np. dostawcy hostingu internetowego) dokładają wszelkich starań w celu utrzymania sprawnego funkcjonowania serwera Platformy przez całą dobę. Jeżeli jednak wbrew oczekiwaniom doszłoby do przejściowych awarii lub problemów technicznych, LKWnow nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny czas oczekiwania na załadowanie stron internetowych lub przerwy w usługach.

3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej spółki LKWnow bądź jej wykonawców.

4. Zarejestrowani Użytkownicy nie mają uprawnień do określonego ukształtowania lub wyposażenia Platformy LKWnow. O ile nie dochodzi do naruszenia istotnych zobowiązań między zarejestrowanym Użytkownikiem a LKWnow i jest to uzasadnione dla zarejestrowanego Użytkownika z uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów LKWnow, LKWnow ma prawo do zmiany ze skutkiem na przyszłość bądź całkowitego lub częściowego, trwałego lub czasowego zawieszenia Platformy (łącznie z adresem URL) bądź poszczególnych funkcji, usług lub obszarów według własnej słusznej oceny.

5. Ponadto LKWnow odpowiada w przypadku nieznacznego zaniedbania wobec Użytkownika lub zarejestrowanych Użytkowników wyłącznie w sytuacji naruszenia istotnych zobowiązań umownych – a zatem zobowiązań, które są nieodzowne do osiągnięcia celu umowy (obowiązki zasadnicze) – oraz w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała, naruszenia udzielonych gwarancji, podstępnego działania oraz zgodnie z wykładnią ustawy o odpowiedzialności produktowej. W przypadku naruszenia obowiązków zasadniczych odpowiedzialność jest ograniczona do szkody możliwej do przewidzenia. Ponadto przedumowna, umowna i pozaumowna odpowiedzialność LKWnow – w szczególności w przypadku szkód bezpośrednich, takich jak utrata zysków, poniesienie własnych nakładów dodatkowych, brak możliwości korzystania i spadek sprzedaży – jest ograniczona do przypadków winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, przy czym ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie również w przypadku winy wykonawcy LKWnow.

§ 8 Zewnętrzni usługodawcy / umowa przewozowa / skargi 

1. Spółka LKWnow ma prawo do częściowego lub całkowitego delegowania swoich usług na zewnętrznego usługodawcę. LKWnow uwzględni przy tym prawnie uzasadnione interesy Użytkowników. 

2. Umowy przewozowe pomiędzy Użytkownikami są zawierane poza Platformą. LKWnow nie jest zatem stroną umowy przewozowej zawartej pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami. Realizacja umów przewozowych zawartych pomiędzy Użytkownikami jest zatem wyłącznie sprawą poszczególnych zarejestrowanych Użytkowników. LKWnow nie jest zatem przedstawicielem ani stroną tych umów przewozowych, a jedynie występuje jako dostawca Platformy. W zakresie umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami LKWnow nie udziela gwarancji na realizację umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczowe lub prawne usługi transportu. LKWnow nie ma obowiązku zapewnienia realizacji umów zawartych pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami. Zawarcie umowy pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami podlega właściwym warunkom umowy, ogólnym warunkom handlowym (OWH) i regulacjom dotyczącym ochrony danych ze strony zarejestrowanych Użytkowników.

3. W przypadku wystąpienia skarg lub zgłoszeń o niezgodnym z prawem postępowaniu Użytkowników Platformy za pośrednictwem innych Użytkowników Platformy LKWnow może podjąć się rozpatrzenia takiej skargi lub zgłoszenia, jednak nie jest do tego zobowiązana. LKWnow może poinformować danego Użytkownika o skardze lub zgłoszeniu i wezwać go do zajęcia stanowiska. 

Jeżeli Użytkownik, którego dotyczy dana skarga lub dane zgłoszenie, nie złoży oświadczenia w terminie 7 dni roboczych od otrzymania skargi lub zgłoszenia, a LKWnow uzna po dokonaniu obowiązkowej oceny, że skarga jest uzasadniona, LKWnow może zagrozić Użytkownikowi, w terminie kolejnych 7 dni roboczych od otrzymania tego drugiego wezwania, zablokowaniem lub usunięciem konta, o ile dany Użytkownik nie podejmie środków naprawczych w zakresie skargi lub nie zaprzestanie postępowania określonego w zgłoszeniu. LKWnow uwzględni przy tym zawsze prawnie uzasadnione interesy Użytkowników. Jeżeli Użytkownik, którego sprawa dotyczy, złoży oświadczenie, LKWnow może przekazać to oświadczenie do Użytkownika składającego skargę.


§ 9 Postanowienia końcowe


1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa niemieckiego z wyłączeniem zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli Użytkownik lub zarejestrowany Użytkownik jest kupcem lub obywatelem innego państwa członkowskiego UE, jako wyłączną właściwość miejscową sądu ustala się Hamburg.
2. LKWnow ma prawo, za powiadomieniem z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej czterech tygodni, do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego stosunku umownego na osobę trzecią, w całości lub w części. W takim przypadku zarejestrowany Użytkownik ma prawo, po otrzymaniu informacji o przeniesieniu umowy, do wypowiedzenia umowy drogą mailową na adres [email protected]
3. Nagłówki zawarte w niniejszych Warunkach korzystania służą jedynie do zwiększenia przejrzystości i nie mają wpływu na treść oraz interpretację Warunków korzystania.

Henstedt-Ulzburg, [26.06.2019 r.]